Организација

Организација

КОЈ  Е КОЈ НА ФЕСТИВАЛОТ  *ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ*

 

Претседател на  Советот на фестивалот……………………….Трифун Костовски

Директор на фестивалот………………………………………………Григор Копров

Уметнички директор – Фолк вечер……………………………..Цане Петров

Уметнички директор – Поп вечер………………………………

Уметнички директор  -Интернационална вечер………..Григор  Копров

Прес  служба……………………………………………………………….Тимчо Апостолов

Директор  на маркетинг……………………………………………..Јово Јовановски

Извршен продуцент …………………………………………………….Моника Митреска

Фотограф на фестивалот ………………………………………….Зоран Поповски Аварел

E- mail …………………..press@ohridskitrubaduri.mk